Tylko Zarmen jest gotowy dokapitalizować Elektrobudowę

© Reuters. Tylko Zarmen jest gotowy dokapitalizować Elektrobudowę

(PAP) Zarmen złożył wiążącą ofertę i jest gotów objąć 10,5 mln akcji Elektrobudowy po 3 zł za sztukę – poinformowała Elektrobudowa (WA:ELB) w komunikacie. O tym czy oferta zostanie przyjęta zdecydują akcjonariusze Elektrobudowy na poniedziałkowym NWZA. Za zamknięciu piątkowej sesji akcje spółki kosztowały 6,9 zł.

"Ewentualne przyjęcie przez spółkę powyższej oferty (…) uzależnione jest w pierwszej kolejności od decyzji akcjonariuszy, zwłaszcza od poddania pod głosowanie oraz uchwalenia przez NWZ, którego obrady zostaną wznowione w dniu 16 września 2019 r., uchwały umożliwiającej zarządowi emitenta realizację emisji akcji serii F spełniającej parametry otrzymanej oferty wiążącej." – napisano w komunikacie.

Po przeprowadzeniu nowej emisji udział Zarmenu w kapitale Elektrobudowy ma zawierać się w przedziale 64,83-65,50 proc. Ponadto Zarmen zobowiązał się do udzielenia Elektrobudowie kredytu kupieckiego w wysokości 30 mln zł na okres 90 dni, udzielić firmie poręczenia lub innej formy zabezpieczenia finansowego na okres restrukturyzacji finansowej oraz ew. udzielić Elektrobudowie pożyczki na okres wrzesień-listopad 2019.

Ponadto Zarmen zobowiązał się, że przez 3 lata nie sprzeda akcji w liczbie powodującej utratę kontroli nad Elektrobudową. Oferta Zarmenu jest ważna do 30 września, a jej jedynym warunkiem jest uzyskanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. Odpowiednie zgłoszenie do prezesa UOKiK Zarmen złożył 6 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie drugi z inwestorów zainteresowanych dokapitalizowaniem Elektrobudowy, firma PG Energy Capital Management poinformowała, że złożenie oferty wiążącej i realizacja transakcji na warunkach i harmonogramie przewidywanym przez Elektrobudowę nie jest możliwe. Z komunikatu Elektrobudowy wynika, że PG Energy "w przypadku możliwości realizacji potencjalnej transakcji w innych ramach czasowo-organizacyjnych" jest zainteresowany udziałem w procesie restrukturyzacji i inwestycji w akcje spółki.

Także w piątek Elektrobudowa poinformowała w odrębnym komunikacie, że szanse na uzgodnienie długoterminowej struktury finansowania z bankami i ubezpieczycielami do 17 września, do czego zobowiązywało spółkę porozumienie z instytucjami finansowymi, są znikome.

"Przedłużające się negocjacje, w ocenie emitenta, stanowią istotny czynnik, który działa w sposób negatywny na zdolność spółki do kontynuacji działalności. Konieczność finansowania działalności ze środków własnych pochodzących jedynie z działalności bieżącej bez wsparcia finansowaniem zewnętrznym istotnie wpływa na możliwości wywiązywania się spółki w sposób niezakłócony z zobowiązań kontraktowych" – napisano.

Na koniec sierpnia Elektrobudowa posiadała należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto w wysokości 210,2 mln zł, z czego 81,0 mln zł stanowiły należności z tytułu realizacji kontraktu Metateza dla PKN Orlen (WA:PKN) i których zapłata została przez PKN Orlen wstrzymana.

Przeterminowane zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wynosiły 92,9 mln, z czego 15,8 mln stanowiły zobowiązania przeterminowane o ponad 90 dni (z czego kwota 1,1 mln zł jest kwotą sporną).

W piątek notowania Elektrobudowy spadły o 19,6 proc., do 6,9 zł. (PAP Biznes)

LEAVE REPLY

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *